Kroi - Small World

MAR 2022

dir. Takuto Shimpo
dop. Koretaka Kamiike
1st assistant cam. Koichi Inoue
2nd assistant cam. Hikaru Tsuchida
lighting director. Gen Kaido
lighting operator. Yamaguchi
lighting assistant. Maya Komori, Riki Saito, Ryuji Nakano, Haruka Itagaki
production designer. Yuichi Ishida
art assistant. Run Yamada, Hiroyuki Tanizaki
"ANTrucking" logo design. Takuto Okamoto
hm. Katsuki Chichii
st. Minoru Sugahara
special thanks. Eye's Press
car coordinator. Garu chan, Natsuo Minami
colorist. Hajime Kato
production staff. IYO, Harumi Akada
producer. Kota Noguchi
production : FIRSTORDER