Kroi - nerd

NOV 2021

ad. Takuto Shimpo
d. Takuto Okamoto
p. Ryohei Ambo
lighting. Gen Kaido
hm. Chika Ueno
st. Minoru Sugahara
producer. Kota Noguchi (FIRSTORDER)
cl. IRORI Records