MEIKEI OPEN 2019

FEB 2019

ad+d+p+c. Takuto Okamoto
d. Asuka Hiraishi, Meika Teruya
cl. University of Tsukuba Tennis Club