Yutaro Kobayashi + Taichi Sato "sekiu"

JAN 2023

d. Takuto Okamoto
calligraphy. Yutaro Kobayashi, Taichi Sato
cl. Yutaro Kobayashi, Taichi Sato