yuigot - guidebook

DEC 2023

[aw]
p. Ryo Yoshiya
i. nagainyushi
d. Takuto Okamoto

[teaser video]
dir+cam+ed. Takuto Okamoto